Vedtægter

Vedtægter for DENFO, Danske Energiforbrugere

 

 

§1 – Navn

” DENFO, Danske Energiforbrugere ” forkortet „DENFO”.

Binavn: (DENFO, Danish Energy Consumers).

Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 

§ 2 – Formål og vision

§ 2.1 – formål:

 • At samle landets energiforbrugere og små energiproducenter i én forening, som skal skabe de bedst mulige vilkår for, at sikre en omstilling til 100% vedvarende energi.
 • At arbejde for omstilling til et bæredygtigt og energieffektivt samfund.
 • At støtte den enkelte forbruger i at være aktiv i (energi)omstillingen.
 • At være samlingssted for informationer og artikler mv., der kan have interesse for foreningens medlemmer. Via brug af foreningens digitale medier offentliggør relevante informationer.
 • At sikre en større indflydelse til fremme af vedvarende energiteknologier i Danmark ved, at samle de fælles interesser fra flere forskellige grupper i et større forum.
 • At arbejde for, at sikre medlemmerne adgang til uvildig rådgivning.
 • At arbejde for, at sikre medlemmerne forskellige former for fordele.
 • At fremme samarbejdet mellem de forskellige interesseorganisationer – uden for DENFO – så man styrker den grønne omstilling.
 • At arbejde for, at der iværksættes politiske tiltag, der fremmer bæredygtighed og vedvarende energi.
 • At arbejde for at der sikres gennemskuelige og fornuftige økonomiske rammer for vedvarende energi.
 • At foreningen har mulighed for at udføre erhvervsmæssigt tiltag, som støtter foreningens formål.

 

§ 2.2 – vision:

Er et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for miljøet, klimaet og for befolkningen, samt at omstillingen hertil sker hurtigst muligt.

 

§ 3 – medlemmer

§ 3.1

Enhver myndig person, som har dansk bopæl, kan optages som personligt medlem. Det personlige medlems husstand er også omfattet af medlemskabet. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

§ 3.2

Herudover kan firmaer, selskaber, institutioner og foreninger optages på betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 3.3

Ved indmeldelsen som personligt medlem oplyses den af husstandens myndige personer, som udøver stemmeret og er valgbar.

§ 3.4

Anmodning om optagelse foretages via hjemmesiden. Hvis optagelse annulleres, har vedkommende krav på at få nægtelsen af optagelsen behandlet på førstkommende generalforsamling.

Begæring herom skal fremsættes overfor DENFO.

 

§ 3.5

Alle medlemmer skal være tilmeldt foreningens nyhedsbrev.

Medlemmer har mulighed for at afmelde sig vores generelle nyhedsmails, men vil i forbindelse med vigtige mails fra foreningen igen blive tilsendt nyhedsbrev.

Der vil derefter igen mulighed for at afmelde sig.

 

§ 4 – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig 1 måned før medlemmets medlemskab udløber.

Manglende kontingentbetaling medfører, at medlemmer der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent vil blive indgivet til retslig opkrævning.

§ 5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Generalforsamlingen afholdes hvert andet år.

 

Bestyrelsen indkalder med mindst 2 ugers varsel gennem bekendtgørelse i medlemsbladet, nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside www.denfo.dk.

Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Alle medlemmer af DENFOs grupper, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme.

På generalforsamlingen kan der vælges en repræsentant til repræsentantskabet fra hver aktiv gruppe, idet der tilstræbes en ligelig geografisk og branchemæssig fordeling.

 

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 

 • Udpegning af stemmetæller.
 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år.
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab.
 • Gennemgang og godkendelse af de forventet budget for indeværende og næstkommende regnskab perioder.
 • Valg af Bestyrelsesformand.
 • Valg af Bestyrelsesnæstformand.
 • Valg af Bestyrelseskasserer.
 • Valg af medlemmer af repræsentantskabet.
 • Valg af 4 suppleanter jf. § 6.
 • Valg af revisor(e) – enten 1 eller 2 interne eller 1 ekstern revisor, alt efter hvad lovgivningen kræver.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftlig til DENFO senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens eller repræsentantskabets beslutning eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden for bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer, såfremt at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Valgprocedure vedrørende valg til bestyrelsen.

Først gennemføres der valg til formand posten. Formanden kan modtage genvalg.

 

Navn og oplysning om medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til formand skal være modtaget af den siddende bestyrelse for den siddende bestyrelse mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

I tilfælde af der opstilles flere kandidater til formandsposten, så foretages valghandling. De opstillede har før valget mulighed for at præsentere sig.

 

Valget foregår ved skriftlig afstemning, rækkefølgen af navne på stemmesedlen er uprioriteret.

 

I tilfælde af stemmelighed mellem kandidater om formandsvalg, afgøres valget ved skriftligt omvalg mellem de pågældende kandidater.

Efter valg til formand, næstformand og kasserer gennemføres valg til repræsentantskabet.

Repræsentantskabsmedlemmer kan modtage genvalg.

 

Navn og oplysning om medlemsdata på kandidater, der ønsker at opstille til valg til repræsentantskabet skal være modtaget af den siddende bestyrelse for den siddende bestyrelse mindst 7 dage før generalforsamlingen. Ligeledes fremsendes accept fra kandidaten med samme frist.

 

I tilfælde af, at der opstilles flere kandidater til repræsentantskabet end der er pladser på valg, så foretages valghandling.

De opstillede har før valget mulighed for at præsentere sig.

Valg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan stemmes på op til det antal kandidater, der skal indvælges i repræsentantskabet. Rækkefølgen af navne på stemmesedlen er uprioriteret. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

I tilfælde af stemmelighed mellem kandidater om valg til repræsentantskabet, afgøres valget ved skriftligt omvalg mellem de pågældende kandidater.

Efter valg til repræsentantskabet foretages valg af suppleanter. Suppleanter kan modtage genvalg.

Suppleantkandidater kan opstilles på selve generalforsamlingen, for eksempel ikke foreslåede repræsentantskabskandidater. Valgproceduren er den samme som for valg til repræsentantskabet.

Den suppleant, der vælges med flest stemmer er første suppleant det kommende foreningsår. Anden suppleant er den kandidat, der har opnået næstflest stemmer osv.

I tilfælde af stemmelighed mellem suppleantkandidater, afgøres valget ved lodtrækning mellem de pågældende kandidater, også for så vidt angår rækkefølgen af valgte suppleanter.

 

§ 6 – organisation og ledelse

§ 6.1 – organisation

DENFO er organiseret med DENFO som hovedforening, samt et antal interessegrupper.

§ 6.2 – Ledelse

Der kan på bestyrelsens foranledning ansættes personale m. videre

§ 6.2.1 – Bestyrelse

DENFO ledes af:

En bestyrelse på 3 medlemmer valgt på foreningens generalforsamling, samt 6 personer fra repræsentantskabet.

Som kandidat til bestyrelsen kan opstilles medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance.

Bestyrelsen er DENFOs udøvende og administrerende organ.

Generalforsamlingens valgte formand, næstformand og kasser udgør bestyrelsens formandskab og administrative forretningsudvalg.

 

Bestyrelsen sammensættes således:

– Formand, næstformand og kasserer.

– 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc.

Bestyrelsen har til opgave at udpege personerne med tekniske eller lignede kompetencer til Ekspertgruppen. Udpegningen skal være repræsentativ indenfor hver aktiv gruppe, idet der tilstræbes en ligelig branchemæssig fordeling.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende.

§ 6.2.2 – Ekspertgruppen

Ekspertgruppen på 15 -21 personer bestående af bestyrelsesmedlemmerne og et antal af bestyrelsen udpegede fagfolk. Ekspertgruppen skal dog øges i forhold til antallet af interessegrupperne med kvalificerede fagfolk.

§ 6.2.3 – Repræsentantskab

Repræsentantskab består af ca. 31 – 43 personer sammensat af Ekspertgruppens medlemmer og resterede personer, samt 4 suppleanter er direkte valgt på generalforsamlingen. Repræsentantskabet skal dog øges i forhold til antallet af interessegrupperne.

Som kandidat til repræsentantskabet kan opstilles personer fra medlemmer med stemmeret, der ikke er i kontingentrestance.

Der er på generalforsamlingen valgt et medlem fra hver aktive interessegruppe til repræsentantskabet.

De på generalforsamlingen valgte repræsentantskabsmedlemmer vælges for 4 år ad gangen dog vælges ca. 50, af medlemmerne, som afgår hvert anden år. Genvalg kan finde stede.

Repræsentantskabet konstituerer sig med et formandskab bestående af Repræsentantsskabsformand og Repræsentantsskabsnæstformand.

Repræsentantskabet har til opgave at være rådgivende overfor bestyrelsen, samt komme med forslag til aktiviteter, samt vælge 6 medlemmer til bestyrelsen.

Repræsentantskabet kan i samråd med bestyrelsen nedsætte udvalg ad hoc.

Repræsentantskabet mødes mindst 2 gange årligt. Dagsorden fastsættes af Repræsentantsskabsformanden.

Repræsentantskabetsformand og næstformand er automatisk valgt til DENFOs bestyrelse.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, respektive næstformandens, stemme afgørende.

Såfremt Repræsentantsskabsformanden får forfald i løbet af en valgperiode, skal Repræsentantsskabsnæstformanden fungere som formand til næste valg.

Intet medlem af repræsentantskabet må være valgt til byråd, regionsråd eller lignede. Sker dette eller opfylder medlemmet ikke medlemskriterierne, jfr. § 3, skal medlemmet udtræde af repræsentantskabet.

Medlemmets mandat overtages af en af de valgte suppleanter.

§ 7 – Sekretariat

Til at udføre det praktiske arbejde med løsning af DENFOs opgaver opretholdes et kontor under ledelse af bestyrelsen, der forestår den daglige drift og får sine arbejdsopgaver fastsat af bestyrelsen.

§ 8 – Regnskab/økonomi

DENFOs regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet føres af kontoret og gennemgås / revideres af de/den på generalforsamlingsvalgte revisor. Hvornår ekstern revision af regnskabet besluttes af bestyrelsen, når foreningens omsætning når en størrelse, hvor ekstern Review / revision vil være formålstjenligt.

Midler til DENFOs drift skaffes ved medlemskontingent.

§ 9 – Tegning og hæftelse

Foreningen DENFO tegnes af bestyrelsesformanden, bestyrelsesnæstformand og bestyrelseskassereren og/ eller den samlede bestyrelse.

DENFO hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler DENFO.

§ 10 – Ændring af vedtægterne

Ændring af vedtægterne vedtages på generalforsamlingen under forudsætning af, at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en ændring.

Såfremt mindre end 10% af medlemmerne er tilstede, men 2/3 af de fremmødte ønsker det, skal der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget gyldigt kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til generalforsamlingen.

Der kan ved vedtægtsændringer ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 11 – Opløsning

Til vedtagelse af opløsning af DENFO kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor to måneder.

Ved opløsning af DENFO skal dets formue anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens vedtagelse.

§ 12 – Tavshedspligt

Der påhviler såvel repræsentantskabsmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer tavshedspligt om, hvad de måtte komme til kendskab af i medfør af hvervet.

Tavshedspligten vedvarer også efter, at hvervet ophører.

Foranstående vedtægter er godkendt på den stiftende Generalforsamlingen i DENFO den 30 september 2017

____________________, Dirigent

 

____________________, Bestyrelsesformand

 

____________________, Bestyrelsesnæstformand

 

____________________, Kasserer